Organisation

Telia Finance är ett litet företag inom en stor organisation.

Våra ca 100 medarbetare är en sammansvetsad grupp som med ett flexibelt och målinriktat arbetssätt löser kundernas problem - och fortsätter med det även efteråt. Vi känner trygghet och stolthet i att vara en del av Telia Company som ger oss möjligheter långt utöver det vanliga för ett mindre finansbolag. Tillsammans gör vi det möjligt för våra kunder att ta steget in i nästa generations telekom.

Telia Finance Ledning

Telia Finance Styrelse

Organisationsschema

                     

Så styr Telia Finance verksamheten

Ledningsgruppen

  • beslutar, styr och följer upp långsiktiga övergripande strategiska frågor som tex. affärsplan och budget, verksamhetsfrågor av strategisk art samt policyfrågor
  • formar Telia Finance värderingar och kulturledarskap
  • säkerställer att hela Telia Finance drar åt samma håll
  • är ett forum för övriga gemensamma frågor
  • fattar beslut avseende affärer som frångår standard

Kreditkommittén består av VD, CFO, Kreditchef och ledaren för företagsförsäljning. Ärendena föredras inför LGR men beslut fattas av Kreditkommittén.

Tillsättning av styrelseledamöterna
Vid tillsättning av styrelseledamöterna ska bolaget beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen. Bolaget strävar efter att tillvarata kompetens, olikheter och erfarenheter.

Vid tillsättningen beaktas utbildnings– och yrkesbakgrund med målsättningen att tillgodose kriterier som ålder, kön och geografiskt ursprung. Bolaget beaktar också kunskap om den finansiella marknaden, risker, compliance, intern kontroll, kunskap om bolagets produkter och tjänster samt kunskap om bolagets kunder och de produkter de finansierar. Bolaget främjar på så sätt oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande.

Denna kunskap ska finnas hos styrelsen. Dock kan den vara fördelad mellan styrelseledamöterna och behöver inte finnas hos varje enskild styrelsemedlem.

  

Ersättningspolicy

Telia Finance ersättningspolicy anger grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur bolaget definierar vilka anställda som kan påverka bolagets risknivå. Av denna framgår i huvudsak följande.

Grundlönen ska sättas individuellt samt ligga i linje med lönenivåerna på den lokala marknad där den anställde verkar. Den aktuella lönenivån ska såväl vid nyanställning som vid lönerevision reflektera den anställdes ansvar, uppgifternas komplexitet, måluppfyllelse och övriga prestationer.

Nivån på den årliga rörliga ersättningen är kopplad till den anställdes position i bolaget och kan således variera mellan olika anställda.

Telia Finance styrelse har bedömt att den personalkategori inom bolaget som kan påverka bolagets risknivå utgörs av bolagets ledningsgrupp, som består av verkställande direktör, CFO, Chefsjurist, Kreditchef, Säljchef, Operativ chef, VU chef, samt andra personer som är direkt ansvariga inför styrelsen eller VD. För dessa funktioner utgår inte någon rörlig ersättning.