Organisation

Telia Finance är ett litet företag inom en stor organisation.

Våra ca 120 medarbetare är en sammansvetsad grupp som med ett flexibelt och målinriktat arbetssätt löser kundernas problem - och fortsätter med det även efteråt. Vi känner trygghet och stolthet i att vara en del av Telia Company som ger oss möjligheter långt utöver det vanliga för ett mindre finansbolag. Tillsammans gör vi det möjligt för våra kunder att ta steget in i nästa generations telekom.

Telia Finance tillstånd från Finansinspektionen

Telia Finance AB (org.nr. 556404-6661) är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Vi har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster, se FI:s företagsregister för mer information.

Telia Finance AB erbjuder finansiella tjänster i andra länder inom Norden genom sina filialer enligt EU direktiv 2013/36/EU. Telia-koncernens bolag ger säljsupport till Telia Finance AB på de lokala marknaderna. Telia Finance AB är avtalspart i alla avtal med kunder.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Om du vill veta mer om hur styrning och kontroll är organiserad i Telia Finance hittar du mer detaljerad information under Bolagsstyrning.

 

Telia Finance Ledning

Telia Finance Styrelse

Bolagsstyrning

Det är av största vikt för Telia Finance att upprätthålla förtroendet hos alla sina intressenter. Via bolagsstyrningen fördelas rättigheter och ansvar mellan aktieägarna, styrelsen och VD i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. En väl definierad beslutsordning liksom en tydlig ansvarsfördelning är väsentliga. Höga etiska och professionella krav och en sund riskkultur är avgörande. Skissen här nedan sammanfattar hur styrning och kontroll är organiserad i Telia Finance.

image6m3fj.png


Ramverk för bolagsstyrning

Den tillståndspliktiga verksamhet innebär att Telia Finance utöver allmänna lagar, regler och branschpraxis även följer det mer detaljerade regelverk som är specifikt för banker och kreditmarknadsbolag, som till exempel lagen om bank- och finansieringsrörelse och regler från Finansinspektionen. Detta brukar kallas det externa ramverket.

Det interna ramverket omfattar bland annat bolagsordningen som antas av bolagsstämman. Policys och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom bolaget är viktiga verktyg för styrelsen och verkställande direktören i deras styrande och kontrollerande roller. Särskilt viktiga i detta sammanhang är arbetsordningen för styrelsen, instruktionen för verkställande direktören, riskpolicyn, kreditpolicyn, policyn för hantering av frågor om intressekonflikter, uppförandekoden (Code of Responsible Business Conduct), policyn för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ersättningspolicyn.


Telia Finance organisation

Telia Finance verksamhet är indelad i sju övergripande affärsenheter. Affärsenheterna leds ytterst av en chef som ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. VD rapporterar i sin tur till styrelsen.

Det finns även tre oberoende kontrollfunktioner: Risk Control, Compliance samt Internrevision. Risk Control respektive Compliance är båda direkt underställda VD och rapporterar också direkt till styrelsen. Internrevisionen, som rapporterar direkt till styrelsen, har lagts ut på en extern part.


Bolagsstämman och legala strukturen

Telia Finance AB är ett helägt dotterbolag till Telia Company AB (publ).

 

imageos2b.png


Aktieägarens inflytande i Telia Finance utövas vid bolagsstämman som är Telia Finance högsta beslutande organ.


Styrelsen

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet i Telia Finance struktur för styrning och kontroll. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av bolagets verksamhet.

Styrelseledamöterna utses av aktieägaren vid årsstämman med en mandattid på ett år, till slutet av nästkommande årsstämma. I det externa regelverket finns inget krav att Telia Finance AB ska ha en valberedning. Styrelsen har inte antagit någon rekryteringspolicy och i praktiken föreslås och utses styrelseledamöter av moderbolaget.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Telia Finance och har bland annat följande uppgifter:

  • beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
  • följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
  • har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen, medelsförvaltningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
  • beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar
  • övervakar och planerar successionen av styrelseledamöter
  • utser och entledigar verkställande direktören, Head of Risk Control och Head of Compliance
  • beslutar om vilken extern part som ska utföra Internrevisionen och
  • beslutar om ersättning till VD, personerna i ledningsgruppen, cheferna för funktionerna för Risk Control samt Compliance.

 

Styrelsens ordförande

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Enligt arbetsordningen ska styrelseordföranden bland annat genom kontakt med VD följa Telia Finance utveckling, säkerställa att VD tillhandahåller styrelseledamöterna med tillräcklig information för att de ska kunna bedöma Telia Finance nuvarande position, finansiella planer och framtida utveckling samt överlägga strategiska frågor med VD.

Telia Finance VD deltar vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger såsom då VDs arbete utvärderas. Andra medlemmar i ledningen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på begäran från styrelsen eller VD.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag

Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för Telia Finance relevanta områden. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl.a. bank och finansiering, telecom, IT- och teknikföretag, kapitalförsörjning, riskkontroll, redovisning, internationell försäljningsverksamhet, små- och medelstor affärsverksamhet, ledarskap etc. Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där Telia Finance är verksamt. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns här.

Lämplighetsbedömning

För att säkerställa att styrelsen, styrelseledamöterna och VD uppfyller kraven på̊ tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet har Telia Finance upprättat en policy för lämplighetsbedömning och mångfald. Lämpligheten bedöms enligt kriterier för personens erfarenhet och renommé. En bedömning görs snarast möjligt och senast fyra veckor efter val av styrelseledamot, vid beslut om anställning samt vid förlängt uppdrag. De enskilda styrelseledamöternas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms också. Ansvarig för att bedömningen görs är VD tillsammans med Head of Compliance. När styrelseledamöterna och VD tillträder sina uppdrag genomgår de också en ledningsprövning som görs av Finansinspektionen.

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas också på motsvarande sätt. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen säkerställa att VD fullgör sina uppgifter. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar den verkställande direktören i Telia Finance.

Oberoende

Telia Finance följer tillämpliga lagstadgade regler avseende styrelsens oberoende. Telia Finance anser att samtliga styrelseledamöter valda av aktieägaren är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ingen stämmovald styrelseledamot är anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget. Däremot är samtliga anställda av moderbolaget och därmed inte att anse som oberoende i förhållande till bolagets aktieägare.

Mångfald

Policy för lämplighetsbedömning och mångfald har också till ändamål att främja mångfald i styrelsen. Enligt policyn ska alla styrelseuppdrag i Telia Finance grundas på förtjänst varvid främsta syfte är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. För att uppfylla detta eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och det är uttalat att mångfald, avseende bl.a. ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, är en viktig omständighet att beakta. Ambitionen är att säkerställa mångfald och att styrelseledamöterna kompletterar varandra så att den expertis som är avgörande för Telia Finance omfattas. Det är Telia Finance bedömning att dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

Antalet uppdrag

Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i en bank eller kreditmarknadsbolag får inneha samtidigt. Telia Finance har gjort bedömningen att bolaget är ett litet och icke-komplext institut enligt CRR II. Eftersom Telia Finance inte är ett betydande institut (systemviktigt institut) så är antalet uppdrag beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och arten, omfattningen och komplexiteten hos Telia Finance verksamhet. Det innebär att Telia Finance ska göra en allmän skälighetsbedömning i varje enskilt fall. Telia Finance har kommit fram till att samtliga styrelseledamöters uppdrag är i enlighet med dessa regler. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns här.

Utbildning

Styrelsen antar årligen en styrelseutbildningsplan och har i den uppdragit åt Compliance-funktionen att planera och genomföra utbildningsaktiviteterna. Dessa ska bestå av dels ett introduktionsprogram för nya ledamöter, dels löpande utbildning av enskilda ledamöter och styrelsen som helhet i frågor som har bedömts viktiga av styrelsen själv. Styrelsen har också tillgång till alla e-learning-moduler som lanseras av Telia-koncernen.

Styrelseutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har inrättat ett särskilt arbetsutskott som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet. Styrelseutskottets arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i en intern policy. Utskottet rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen. Ledamöterna utses av styrelsen för ett år i taget. Telia Finance har ett styrelseutskott: Risk & Compliance Committee.

Risk & Compliance Committee (RCC) ansvarar för alla risk- och kapitalrelaterade frågor samt frågor rörande regelefterlevnad. RCC inrättades under 2018. Antalet möten och närvaro hittar du i tabellen nedan under rubriken Möten och närvaro.

Nuvarande medlemmar:

Ann-Katrin Begler,
Steven Robson

Möten och närvaro

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen och dess utskott under 2021 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro.


Verkställande direktören

Telia Finance verkställande direktör (VD) har ansvaret för den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med externa och interna regler. VD rapporterar till styrelsen och avger vid varje styrelsemöte en särskild VD-rapport till styrelsen som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten utifrån de beslut som har fattats i styrelsen. Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s arbete och roll samt ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD och styrelsen.

VD utser medlemmarna i ledningsgruppen och cheferna för kontrollfunktionerna. Riskchefen (Chief Risk Officer) och Head of Compliance godkänns och beslutas också av styrelsen.

VD är Sanna Augustsson. Hennes CV hittar du här.

Ledningsgruppen

VD arbetar tillsammans med de sju avdelningscheferna, Head of Credit & Collection, samt cheferna för kontrollfunktionerna i Telia Finance ledningsgrupp (Management Team). Ledningen diskuterar bland annat frågor som är av intresse för flera domäner och team, strategifrågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter.

Den operativa ledningsgruppen sammanträder i regel varje vecka, hela ledningsgruppen sammanträder i regel varje månad eller när VD sammankallar till möte.

Följande personer ingår i ledningsgruppen:

Sanna Augustsson, VD
Christian Strömlid, Chief Commercial Officer
Johan Belfrage, Head of Operations
Erik Björk, Head of IT and Product
Anna Holm, Head of Legal
Martina von Melsted, Chief Financial Officer
Sofie Grape, Head of Risk Control
Andreas Löfholm, Head of Compliance
Sari Lehtonen, People Partner

Organisationsschema

Ledningskommittéer

VD har, förutom ledningsgruppen, sex olika kommittéer till sitt förfogande för att leda den operativa verksamheten:

Executive Credit Committee (ECC), som ansvarar för att fatta kreditbeslut inom sitt mandat som fastställts av styrelsen och avseende de ärenden som har eskalerats av Business Credit Committee. 

Business Credit Committee (BCC), som ansvarar för att fatta kreditbeslut och andra komplexa affärsbeslut avseende krediter eller kunder inom sitt mandat som fastställts av styrelsen och för att diskutera och vid behov vidta åtgärder baserat på kvartalsrapporter som erhållits enligt kreditinstruktionen.

Internal Capital & Liquidity Adequacy Assessment Process Committee, som ansvarar för bedömning och beslutsfattande inom den interna kapitalbedömningsprocessen.

Lean Portfolia Management (LPM), som ansvarar för utvärdering och prioritering av olika initiativ och projekt som föreslås genomföras inom organisationen samt tillser att de initiativ/projekt som godkänns också har korrekt förberedande material såsom business case, tidsplan och annan relevant dokumentation.

New Product/Process Approval Committee, som ansvarar för bedömning av nya eller signifikant förändrade aktiviteter såsom produkter, tjänster, system, processer, eller marknader.

Business Continuity Management Committee/Crisis Management Team, som ansvarar för planering och hantering av signifikant avvikande händelser i verksamheten och för att säkerställa fortsatt affärsverksamhet i händelse av en kris.

Outsourcing Committee, som ansvarar för att ge vägledning och fatta beslut om huruvida ett arrangemang anses vara outsourcing eller inköp.


Riskhantering, riskrapportering och kontrollfunktioner

Risk definieras som möjligheten av en negativ avvikelse från ett förväntat finansiellt resultat. Telia Finance är utsatt för ett antal olika risker via den affärsverksamhet som bedrivs. De viktigaste riskerna är kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Andra risker omfattar koncentrationsrisker, affärsrisker, strategiska risker, renommérisker, ersättningsrisk och pensionsrisk.

Telia Finance har utarbetat ett riskaptitsramverk, som fastställs av styrelsen, med limiter för särskilda riskområden.

Syftet med riskhantering är att säkerställa Telia Finance långsiktiga överlevnad, hantera resultatmässig volatilitet och öka värdet för ägarna genom att säkerställa en effektiv kapitalhantering.

Riskhantering

De externa reglerna ställer krav på god intern kontroll, identifiering och hantering av risker samt krav på interna kontrollfunktioner. Det yttersta ansvaret för Telia Finance riskhantering och för att verksamheten bedrivs med en god intern kontroll ligger hos styrelsen. Styrelsen och VD utfärdar policys och instruktioner för styrning av alla upplevda risker och dessa kompletteras av utförliga rutinbeskrivningar inom organisationen.

Risk & Compliance Committee (RCC) stödjer styrelsen i detta arbete genom att diskutera, styra och övervaka frågor om riskhantering samt förbereda styrelsens beslut.

VD har det övergripande ansvaret för att hantera alla Telia Finance risker i enlighet med styrelsens policys och instruktioner. VD ska säkerställa att Telia Finance organisation och arbetssätt är ändamålsenliga samt att verksamheten bedrivs i enlighet med externa och interna regler. VD har ett särskilt ansvar för att säkerställa att styrelsen har all nödvändig information för att fatta riskrelaterade beslut.

Som alla finansiella bolag använder Telia Finance en modell med tre försvarslinjer för att beskriva roller och ansvar gällande riskhantering och kontroll. Detta anges i Telia Finance riskpolicy.

Den första försvarslinjen avser all typ av riskhantering som sköts av chefer och personal i verksamheten. Varje chef är fullt ut ansvarig för riskerna, och hanteringen av dessa, i sin del av verksamheten. Cheferna är alltså ansvariga för att säkerställa att rätt organisation, metoder och system är implementerade för att säkerställa tillräcklig intern kontroll.

Den andra försvarslinjen utgörs av funktionerna för Risk Control respektive Compliance. Dessa funktioner sätter ramar och principer för arbetet med riskhantering och regelefterlevnad samt genomför oberoende uppföljning. Andra försvarslinjen ska också främja en sund kultur för riskhantering och regelefterlevnad genom att stödja och utbilda chefer och anställda i olika delar av verksamheten.

Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision, som utför oberoende periodiska granskningar för att säkerställa en effektiv riskhantering och styrning.

image7yx1a.png

Riskrapportering

Styrelsen har i riskpolicyn fastställt hur och när den ska få information om Telia Finance risker och riskhantering. Den periodiskt återkommande riskrapporteringen är utformad så att den tillhandahåller tillförlitlig, aktuell, fullständig och rapporteras i rätt tid till mottagarna samt återspeglar karaktären på olika risktyper samt marknadsutvecklingen. Styrelsen, RCC, verkställande direktören, ledningsgruppen samt övriga funktioner som behöver ha information får regelbundna rapporter avseende status på risker och riskhanteringen.

Telia Finance riskkontrollfunktion, Risk Control, tillhandahåller en riskrapport kvartalsvis som bland annat ska inkludera en omfattande och objektiv presentation av alla större risker som Telia Finance är exponerat för samt en uppföljning av risktoleranslimiter och riskhanteringen för att möjliggöra för styrelsen att säkerställa att Telia Finance riskhantering och kontroll är fullgod. Compliancefunktionen tillhandhåller också en rapport till styrelsen kvartalsvis som bland annat inkluderar Telia Finance regelefterlevnadsrisker. De överträdelser av limiter som kräver omedelbar eskalering enligt riskpolicyn rapporteras direkt till verkställande direktören, RCC och styrelsens ordförande. Alla riskrelaterade beslut som fattas av ledningsgruppen eller diskussioner som förs av denna och som skulle kunna medföra implikationer för styrning och kontroll på styrelsenivå dokumenteras. Risk Control följer upp eventuella åtgärder och rapporterar dessa till styrelsen.

Vill du läsa mer om Telia Finance kapitaltäckning och riskhantering kan du göra det här.

Funktionen för Risk Control

Funktionen för Risk Control är oberoende från affärsverksamheten. Styrelsen har fastställt en policy för funktionen för Risk Control.

Funktionen för Risk Control har ansvaret att övervaka, kontrollera, analysera och rapportera om risker i Telia Finance affärsverksamhet. Detta inkluderar riskbedömning och testning av interna kontroller som har införts för att minska Telia Finance operativa risk samt en bedömning av kontrollernas lämplighet. Funktionen är vidare ansvarig för att analysera de riskmått som används och att föreslå förändringar om det är nödvändigt.

Head of Risk Control (chefen för funktionen för Risk Control), som utses av VD efter godkännande av styrelsen, rapporterar löpande om risker till VD, ledningsgruppen, RCC och styrelsen.

Funktionen för Compliance

Compliancefunktionen är oberoende från affärsverksamheten samtidigt som den är en stödfunktion för verksamheten. Styrelsen har fastställt en policy för compliancefunktionen.

Compliancefunktionen ansvarar för att stödja affärsverksamheten och ledningen i regelefterlevnadsfrågor och för att hjälpa till att identifiera, följa upp och rapportera compliancerisker som härrör till risken att Telia Finance inte följer externa och interna regler. Compliancefunktionen ansvarar vidare för att främja en sund regelefterlevnadskultur i hela företaget genom att hjälpa till att säkerställa kvalitet, integritet och etiska principer inom affärsverksamheten.

Head of Compliance (chefen för compliancefunktionen), som utses av VD efter godkännande av styrelsen, rapporterar löpande till VD, ledningsgruppen, RCC och styrelsen om compliancerisker och compliancefrågor.

Funktionen för Intern Audit

Telia Finance internrevisionsfunktion (Internal Audit) är en oberoende övergripande funktion, direkt underställd styrelsen. Styrelsen har fastställt en policy för internrevisionsfunktionen.

Internal Audit ansvarar huvudsakligen för att tillhandahålla styrelsen och VD tillförlitlig och objektiv utvärdering av riskhantering samt kontroll- och styrningsprocesser i syfte att minska förekomsten av risker och förbättra kontrollstrukturen inom Telia Finance. Styrelsen har beslutat att lägga ut Telia Finance internrevision på en extern part och har utsett Transcendent Group till intern revisor. Funktionen för Risk Control är intern koordinator för internrevisionsaktiviteterna.

Internal Audit rapporterar regelbundet till styrelsen genom RCC resultatet av sina granskningar, inklusive bland annat identifierade risker och förslag till förbättringar. Internal Audit informerar även VD, ledningsgruppen samt till berörda avdelningar om internrevisionsärenden. Styrelsen fastställer årligen en plan för internrevisionens arbete.


Revisor

Telia Finance ska enligt bolagsordningen ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisor väljs av bolagsstämman för en tid av ett år enligt svensk lag.

Deloitte AB omvaldes till revisor vid årsstämman 2022 för tiden till och med årsstämman 2023. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Henrik Persson.

  

Ersättning

Telia Finance har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela organisationen.

 

Telia Finance ersättningsstruktur

Telia Finance har en ersättningsstruktur som tar hänsyn till dels vikten av välbalanserade men differentierade ersättningsstrukturer, som baserar sig på verksamhetens behov och den lokala marknaden och dels stödjer en sund och effektiv riskhantering och därtill inte uppmuntrar ett överdrivet risktagande och kortsiktiga vinster eller motverkar Telia Finance långsiktiga intressen.

Syftet med ersättningsstrukturen är både att stärka möjligheten att attrahera och behålla talanger på alla positioner och att stödja jämlik och rättvis behandling, men även att säkerställa att Telia Finance ersättningar upprätthåller effektiv riskhantering samt är i enlighet med gällande regler.

Telia Finance styrelse har slagit fast detta i ersättningspolicyn som antas årligen och som uppdateras vid behov.

 

Redogörelse för Telia Finance ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

Här hittar du Telia Finance årliga redogörelser för ersättningssystemet enligt Finansinspektionens föreskrifter (endast tillgängliga på svenska).

Årlig information om ersättningar 2022
Årlig information om ersättningar 2021
Årlig information om ersättningar 2020
Årlig information om ersättningar 2019
Årlig information om ersättningar 2018

 

Beslut om ersättning till styrelse, VD och ledningsgruppen

Ersättning till styrelsen ska enligt svensk lag beslutas av årsstämman. Det är Telia Finance styrelse som lägger fram förslaget inför årsstämman angående dessa ersättningar. I dagsläget utgår ingen ersättning till styrelseledamöterna.

Telia Finance styrelse beslutar om ersättning till VD och övriga ledamöter i ledningsgruppen samt cheferna för Risk Control och Compliance efter förslag från den särskilt utsedde styrelseledamoten.