Organisation

Telia Finance är ett litet företag inom en stor organisation.

Våra ca 100 medarbetare är en sammansvetsad grupp som med ett flexibelt och målinriktat arbetssätt löser kundernas problem - och fortsätter med det även efteråt. Vi känner trygghet och stolthet i att vara en del av Telia Company som ger oss möjligheter långt utöver det vanliga för ett mindre finansbolag. Tillsammans gör vi det möjligt för våra kunder att ta steget in i nästa generations telekom.

Telia Finance Ledning

Telia Finance Styrelse

Organisationsschema

                     

Så styr Telia Finance verksamheten

Ledningsgruppen

  • beslutar, styr och följer upp långsiktiga övergripande strategiska frågor som tex. affärsplan och budget, verksamhetsfrågor av strategisk art samt policyfrågor
  • formar Telia Finance värderingar och kulturledarskap
  • säkerställer att hela Telia Finance drar åt samma håll
  • är ett forum för övriga gemensamma frågor
  • fattar beslut avseende affärer som frångår standard

Kreditkommittén består av VD, CFO, Kreditchef och ledaren för företagsförsäljning. Ärendena föredras inför LGR men beslut fattas av Kreditkommittén.

Tillsättning av styrelseledamöterna
Vid tillsättning av styrelseledamöterna ska bolaget beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen. Bolaget strävar efter att tillvarata kompetens, olikheter och erfarenheter.

Vid tillsättningen beaktas utbildnings– och yrkesbakgrund med målsättningen att tillgodose kriterier som ålder, kön och geografiskt ursprung. Bolaget beaktar också kunskap om den finansiella marknaden, risker, compliance, intern kontroll, kunskap om bolagets produkter och tjänster samt kunskap om bolagets kunder och de produkter de finansierar. Bolaget främjar på så sätt oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande.

Denna kunskap ska finnas hos styrelsen. Dock kan den vara fördelad mellan styrelseledamöterna och behöver inte finnas hos varje enskild styrelsemedlem.

  

Ersättning

Telia Finance har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela organisationen.

 

Telia Finance ersättningsstruktur

Telia Finance har en ersättningsstruktur som tar hänsyn till dels vikten av välbalanserade men differentierade ersättningsstrukturer, som baserar sig på verksamhetens behov och den lokala marknaden och dels stödjer en sund och effektiv riskhantering och därtill inte uppmuntrar ett överdrivet risktagande och kortsiktiga vinster eller motverkar Telia Finance långsiktiga intressen.

Syftet med ersättningsstrukturen är både att stärka möjligheten att attrahera och behålla talanger på alla positioner och att stödja jämlik och rättvis behandling, men även att säkerställa att Telia Finance ersättningar upprätthåller effektiv riskhantering samt är i enlighet med gällande regler.

Telia Finance styrelse har slagit fast detta i ersättningspolicyn som antas årligen och som uppdateras vid behov.

 

Redogörelse för Telia Finance ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

Här hittar du Telia Finance årliga redogörelser för ersättningssystemet enligt Finansinspektionens föreskrifter (endast tillgängliga på svenska).

Årlig information om ersättningar 2019
Årlig information om ersättningar 2018

 

Beslut om ersättning till styrelse, VD och ledningsgruppen

Ersättning till styrelsen ska enligt svensk lag beslutas av årsstämman. Det är Telia Finance styrelse som lägger fram förslaget inför årsstämman angående dessa ersättningar. I dagsläget utgår ingen ersättning till styrelseledamöterna.

Telia Finance styrelse beslutar om ersättning till VD och övriga ledamöter i ledningsgruppen samt cheferna för Risk Control och Compliance efter förslag från den särskilt utsedde styrelseledamoten.