Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter – varför personuppgifter behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dina personuppgifter och vilka konsekvenser behandlingen får. Här följer en beskrivning av dina rättigheter.Rätt till tillgång
Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig information om dig har du rätt att begära att få dessa rättade. När dina personuppgifter rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut aktuell information till om att rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering
Kundinformation sparas så länge du är kund hos Telia Finance och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas under en längre tid enligt lag, t ex bokföringslagen eller lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om dina personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om dina personuppgifter raderas kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifterna till om raderingen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När behandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och i stället begär att användningen av uppgifterna begränsas.
 • När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut dessa personuppgifter till om den tillfälliga begränsningen.
 • Rätten gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera), till exempel att flytta dina uppgifter till en annan operatör eller IT-miljö.

Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss. En sådan begäran ska göras skriftligen. Ett alternativ är att väcka skadeståndstalan i domstol.

Information om cookies
I våra webbflöden används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t ex mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. På våra webbplatser finns mer information om vilka cookies vi använder och varför.

 

Hur du utövar dina rättigheter


EU:s nya persondatalag, GDPR, ger dig rättigheter över dina personuppgifter som är förklarat i vår integritetspolicy. Vi har gjort utövandet av dina rättigheter så enkelt som möjligt för dig. Om du vill utöva dina rättigheter, fyll i nedan formulär och skicka det till Stjärntorget 1, 169 94 Solna. 

Om du har några frågor gällande dina rättigheter, tveka inte på att kontakta vår kundtjänst. 

Formulär - utöva dina rättigheter

Kontaktuppgifter
Stjärntorget 1, 169 94, Solna
Telia Finance AB, Stockholm, 556404-6661
Telefon: 0771 883 050