Hur använder vi informationen?

För att kunna tillhandahålla tjänster behöver vi använda oss av vissa personuppgifter. För att få behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att vi bara får behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, eller för att fullgöra en för Telia Finance rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning, eller sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen i ett visst syfte. Här kan du se för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.Syfte med behandlingen

Rättslig grund

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare och för att hantera och leverera beställningar i enlighet med det avtal som ingåtts. Vi behandlar även personuppgifter för att ta betalt för använda tjänster, för att hantera fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer. 

Fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar personuppgifter i samband med kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om våra tjänster och är i kontakt med dig i frågor som rör våra tjänster. 

Berättigat intresse för att upprätthålla kundrelationen och för att tillhandahålla tjänster relaterade till vårt avtal 

Utveckling av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster samt våra processer. När du exempelvis ringer till vår kundtjänst kan samtalet komma att spelas in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. 

Berättigat intresse att bevaka, upprät­thålla och förbättra våra tjänster 

Direktmarknadsföring
Vi behandlar olika typer av personuppgifter för att kunna marknadsföra våra och/ eller lokala Teliabolags produkter och tjänster direkt till dig. Vi frågar alltid efter samtycke till direkt marknadsföring när det krävs i gällande lagstiftning. Du kan få marknadsföring via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. 

Berättigat intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster, eller samtycke

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster
Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller använd­ning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier m.m. 

Fullgörande av avtal

Efterlevnad av lagar
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. inom lagstiftningen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Rättslig förpliktelse