Penningtvätt.

Information om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Våra kunders säkerhet är mycket viktig för oss och vi arbetar aktivt med att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Nedan följer en beskrivning om hur Telia Finance arbetar med dessa frågor.

Vad är penningtvätt och penningtvättslagen?

Penningtvätt är när kriminella verksamheter utnyttjar finansiella bolag för att ”tvätta pengar” så att pengar som tjänats på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Det kan röra sig om pengar från t.ex. narkotikabrott, smuggling, rån, bedrägerier, barntortyr, vapenhandel m.m. Alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) grundar sig på EU-direktiv. Penningtvättslagen ska förhindra att finansiella institut används för penningtvätt eller terrorismfinansiering och innebär att Telia Finance kontinuerligt måste göra en bedömning av risken att vår verksamhet kan komma att användas för penningtvätt. För att göra detta behöver vi ha en god kunskap om våra kunder och deras affärer samt förstå bakgrunden till kundernas transaktioner och avtalsförhållande med oss.

Vi måste ställa frågor till dig

Enligt penningtvättslagen måste vi ta reda på vissa uppgifter om dig och ibland ställa kompletterande frågor till dig som kund. Nedan beskriver vi några exempel på olika förhållanden och händelser när detta kan bli aktuellt.

Kundkännedom

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara identifierad när du gör ärenden hos oss, antingen fysiskt på plats eller via BankID eller våra motsvarande rutiner när du gör ärenden via internet eller över telefon. Om du vill genomföra en transaktion eller när du efterfrågar en ny kredit kan du som är befintlig kund bli ombedd att uppvisa giltig ID-handling och svara på ytterligare frågor.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltig ID-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. Telia Finance behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget (en s.k. verklig huvudman). Du kommer också bli ombedd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att använda Telia Finance tjänster.

Transaktioner

När du vill köpa en produkt, göra en inbetalning eller någon annan transaktion med Telia Finance kan du bli ombedd att svara på frågor och visa ID-handling till oss. Om vi inte förstår syftet med ditt önskemål eller varifrån pengarna kommer så är vår personal skyldiga att ställa kompletterande frågor. Du som kund behöver även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Politically exposed person (PEP)

Enligt penningtvättslagen måste vi som bolag känna till om du som kund har en hög politisk position eller statlig befattning, om du ingår i ledningen i en internationell organisation eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst i Sverige eller utomlands. Vi kommer därför att ställa frågor till dig för att utreda huruvida du är en s.k. PEP.

I vissa fall får Telia Finance inte utföra tjänsten

Det är viktigt för Telia Finance att göra allt vi kan för att undvika att vår verksamhet utnyttjas för brottsliga aktiviteter. Om du inte kan visa giltig ID-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kommer Telia Finance (i de flesta fall) neka till att utföra den önskade tjänsten. Om våra anställda inte följer penningtvättslagen kan Telia Finance drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Vid misstanke om penningtvätt kommer vi omgående att rapportera detta till Finanspolisen (en särskild enhet inom Polismyndigheten).

För att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi samarbeta. Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa vår kundservice.