Penningtvätt

Information om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagkrav och samhällsansvar

Alla banker och finansiella aktörer måste enligt lag ha uppgifter om sina kunder och veta hur kunderna använder deras tjänster. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort mot från brottslig verksamhet.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt varför detta arbete måste bedrivas.

Läs mer om varför vi behöver samla in uppgifter för Kundkännedom (KYC) här.

Regelverket om penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvättsregelverket innebär att Telia Finance, precis som alla andra banker och finansiella aktörer, kontinuerligt måste göra en bedömning av risken att vår verksamhet kan komma att användas för penningtvätt eller terrorismfinansiering. För att göra detta behöver vi ha god kännedom om våra kunder och deras affärer samt förstå bakgrunden till kundernas transaktioner och avtalsförhållanden med oss. Detta gör vi bland annat genom att be dig som kund om legitimation och svar på frågor som syftar till att ge oss den kundkännedom som penningtvättsregelverket kräver. Att vi ställer dessa frågor är ett lagkrav och en del av vårt samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet och vi hoppas på din förståelse.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när kriminella verksamheter utnyttjar finansiella bolag för att ”tvätta pengar” så att pengar och annan egendom som tjänats på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Genom att använda tjänster hos finansiella institut kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung.

Vad är finansiering av terrorism?

Terrorismfinansiering innebär att någon, antingen direkt eller indirekt, stödjer terrorism ekonomiskt. Förutom att lämna direkta bidrag till terrorism kan det även innebära att någon samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar och/eller tillgångar (exempelvis mobiltelefoner) som är till för att finansiera terrorism.

All brottslighet som genererar pengar eller egendom kan ge upphov till penningtvätt och terrorismfinansiering, exempelvis i form av narkotikabrott, trafficking, smuggling, rån, bedrägerier, skattebrott och vapenhandel.

Kundkännedom

Enligt penningtvättsregelverket är Telia Finance skyldigt att ha god kännedom om dig som kund och vår affärsrelation, så kallad kundkännedom eller KYC. Vi behöver också löpande se till att vår kundkännedom är aktuell.

Detta innebär bland annat att du som kund måste legitimera dig och svara på en del frågor om dig själv om du är privatperson eller om ert bolag och dess verksamhet om du företräder en juridisk person. Du som företräder ett bolag eller är egenföretagare måste också kunna visa giltig ID-handling och att du har rätt att företräda bolaget. Vidare behöver Telia Finance veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av bolaget och om någon har ett bestämmande inflytande i bolaget (en s.k. verklig huvudman).

Vi tror att alla våra kunder är lika måna om att följa lagen som vi är. Samtidigt förstår vi att våra kundkännedomsfrågor kan väcka funderingar. Vi har därför sammanfattat några av de vanligaste frågorna om Kundkännedom och svaren på dem här.