Frågor och svar – kundkännedom

Vi tror att alla våra kunder är lika måna om att följa lagen som vi är. Samtidigt förstår vi att våra kundkännedomsfrågor kan väcka funderingar. Vi har därför sammanfattat några av de vanligaste frågorna om Kundkännedom och svaren på dem här.

Fyll i kundkännedomsformuläret.

Här ser du inledningsvis en sammanfattning av frågorna som du kan söka upp nedan:

1. Vad är Kundkännedom, KYC eller KDK?
2. Varför måste jag svara på era frågor?
3. Är det bara Telia Finance som begär kundkännedomsinformation?
4. Behöver jag som ny kund besvara era frågor?
5. Om inget ändrats sedan jag blev kund kan jag väl bortse från frågorna?
6. Vi har inte ingått något avtal med Telia Finance, varför får vi frågor från er?
7. Vi är företagskund, vem hos oss ska besvara frågorna? 
8. Ska jag som privatkund besvara frågorna?
9. Varför behöver ni få informationen om mig och mina transaktioner?
10. Har ni rätt att begära in den här informationen från era kunder?
11. Vad är verklig huvudman?
12. Vad innebär PEP?
13. Vilka är undantagna från frågor om verklig huvudman och PEP?
14. Varför begär ni bekräftelse på min identitet?
15. Vem/vilka ser mina svar?
16. Gäller sekretessen all information som jag lämnar till er?
17. Hur vet jag att informationen jag lämnar inte hamnar på avvägar?
18. Vad händer om jag inte svarar på era frågor?
19. Varför vill ni ha uppgift om telefonnummer och e-postadress?
20. Vad använder ni informationen till?
21. Telia är väl ingen bank?
22. Jag gjorde några misstag som jag skulle vilja rätta till. Hur gör jag det?
23. Jag har inte fått svar på min fråga – vart kan jag vända mig?
24. I don't understand Swedish. Do you have an English version?
25. Jag kan inte fylla i kundkännedomsformuläret.

1. Vad är Kundkännedom, KYC eller KDK?

Begreppen kundkännedom, Know Your Customer (KYC) eller Känn Din Kund (KDK) står alla för samma sak och syftar till processen för att lära känna kunder för att motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt och terrorismfinansiering. Detta gör Telia Finance bland annat genom att be dig identifiera dig och besvara våra kundkännedomsfrågor. Frågorna måste vi ställa till alla våra kunder utan undantag, nya som gamla och oavsett storlek. Detta är en viktig del i att upprätthålla en finansiell hållbarhet och skapar trygghet för båda parter.

2. Varför måste jag svara på era frågor?

Telia Finance är enligt penningtvättsregelverket skyldigt att ha god kunskap om sina kunder och får vare sig gå in i avtal eller utföra enstaka transaktioner åt en kund om vi inte uppnår tillräcklig kundkännedom. Skulle en affärsförbindelse redan ha inletts så ska den avslutas om det inte går att uppnå tillräcklig kundkännedom. Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga, men för att kunna förebygga och förhindra brottslig verksamhet behöver alla våra kunder svara på frågorna. Det betyder inte att vi misstänker dig för någonting.

3. Är det bara Telia Finance som begär kundkännedomsinformation?

Nej. Enligt penningtvättsregelverket måste alla banker och finansiella aktörer samla in denna information.

4. Behöver jag som ny kund besvara era frågor?

Ja. Vi måste enligt lag ställa kundkännedomsfrågorna till alla våra kunder, nya som gamla och stora som små.

5. Om inget ändrats sedan jag blev kund kan jag väl bortse från frågorna?

Nej. Telia Finance är skyldigt att alltid ha korrekt och aktuell kundkännedom. Därför behöver samtliga kunder svara på våra frågor kontinuerligt för att informationen ska hållas uppdaterad. Även om ingenting har ändrats sedan du blev kund hos oss kan vi alltså komma att be dig bekräfta detta genom att du får besvara våra frågor på nytt.

6. Vi har inte ingått något avtal med Telia Finance, varför får vi frågor från er?

Telia Finance är ett finansbolag och helägt dotterbolag inom Teliakoncernen. Eftersom vi fakturerar en del av de tjänster och den leverans som Telia tillhandahåller måste vi enligt lag uppnå tillräcklig kundkännedom om er. Det är därför som ni behöver besvara våra frågor.

7. Vi är företagskund, vem hos oss ska besvara frågorna?

Om kunden är ett bolag eller annan juridisk person ska frågorna besvaras av en behörig företrädare för den juridiska personen, såsom VD eller annan person med fullmakt att underteckna formuläret. Som framgår av formuläret behöver vi också få in en kopia på giltig ID-handling för företrädaren. Om företrädaren inte är firmatecknare för kunden, ska dessutom vidimerad kopia av fullmakten inges. 

8. Ska jag som privatkund besvara frågorna?

Ja. Om du är kund hos oss som privatperson så ska frågorna besvaras av dig personligen eller av någon som har giltig fullmakt att besvara frågorna för din räkning. I så fall behöver vi också få in en giltig skriftlig fullmakt.

9. Varför behöver ni få informationen om mig och mina transaktioner?

Vi är skyldiga att inhämta information om våra kunders finansiella transaktioner. Om vi inte förstår syftet med en transaktion eller varifrån pengarna kommer, är våra medarbetare skyldiga att ställa kompletterande frågor till dig. Du behöver också vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

10. Har ni rätt att begära in den här informationen från era kunder?

Telia Finance har inte bara rätt att begära in information, utan måste göra detta enligt lag. Eftersom penningtvättsregelverket syftar till att förebygga och förhindra brott, hot mot den allmänna säkerheten, m.m. har det också företräde framför andra regelverk, såsom dataskyddsförordningen (GDPR).

11. Vad är verklig huvudman?

En verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med nära anhörig (maka/make, registrerad partner eller sambo, barn och barns maka/make, registrerad partner eller sambo samt föräldrar), direkt eller indirekt (genom bolag), ytterst äger eller kontrollerar kunden, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. En verklig huvudman är alltså den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar kunden. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem genom kunden. En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över kunden om han eller hon ensam eller tillsammans med nära anhörig:

a) på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25% av det totala antalet röster i kunden,

b) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av kundens styrelseledamöter, eller

c) på grund av avtal med kunden eller dess ägare, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll (bestämmande inflytande) över kunden.

Om den verkliga huvudmannen inte går att fastställa behöver Telia Finance istället få information om identiteten hos styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare hos kunden, en så kallad alternativ verklig huvudman. Om kunden har en verklig huvudman måste även den personens identitet kontrolleras. Vi måste också kontrollera om den verkliga huvudmannen ska betraktas som en PEP.

12. Vad innebär PEP?

PEP (person i politiskt utsatt ställning) är en person som har eller under de senaste 18 månaderna har haft viktiga offentliga funktioner i en stat, i ett statligt ägt bolag eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det gäller även anhöriga och medarbetare till PEP.

Med viktiga offentliga funktioner avses bl.a. stats- eller regeringschefer, ministrar och vice och biträdande ministrar, ledamöter i politiska partier, domare i högsta domstol, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare i Försvarsmakten eller personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller en person i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN, Europarådet, NATO och WTO

Nära anhörig är maka/make, registrerad partner eller sambo, barn och barns maka/make, registrerad partner eller sambo samt föräldrar. 

Känd medarbetare kan vara en person som

a) gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över en kund,

b) på annat sätt har eller som under de senaste 18 månaderna har haft nära förbindelse med en PEP. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

c) ensam äger eller utövar inflytande över en kund som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

13. Vilka är undantagna från frågor om verklig huvudman och PEP?

Frågorna om verklig huvudman och PEP behöver inte besvaras om kundens aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (noterade bolag) i Sverige eller inom EU/EES eller om kunden är ett dotterföretag till ett sådant bolag.

14. Varför begär ni bekräftelse på min identitet?

I vissa fall kan vi komma att behöva dokument som bekräftar din identitet och adress, till exempel kopia på ditt pass, körkort eller annat officiellt id-kort med foto. Om det behövs frågar vi också efter dokumentation av registreringen av ditt företag och kontrollerar att du har rätt att företräda företaget.

15. Vem/vilka ser mina svar?

Det är bara en särskild grupp inom Telia Finance som kommer att se och hantera dina svar och uppgifter. De uppgifter du lämnar till Telia Finance hanteras enligt banksekretessregler och dataskyddsförordningen (GDPR). Banksekretessen innebär att vi har tystnadsplikt.

16. Gäller sekretessen all information som jag lämnar till er?

Ja. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör dina mellanhavanden med Telia Finance oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig och den gäller även efter att avtalet upphört.

17. Hur vet jag att informationen jag lämnar inte hamnar på avvägar?

Telia Finance har mycket stränga krav på att all kundinformation ska lagras på ett säkert och skyddat sätt.

18. Vad händer om jag inte svarar på era frågor?

Om vi inte lyckas uppnå den kundkännedom som penningtvättsregelverket kräver kan dina möjligheter att använda Telia Finances tjänster komma att begränsas. I längden kan detta också leda till att du inte kommer att kunna använda våra tjänster, vilket givetvis är det sista vi önskar. Det är alltså av största vikt att de uppgifter som du lämnar är korrekta och kompletta.

19. Varför vill ni ha uppgift om telefonnummer och e-postadress?

Kontakter över telefon och e-post är oftast smidigare än fysiska brev om vi behöver ställa kompletterande frågor eller snabbt stämma av en mindre fråga med dig eller ert bolags kontaktperson.

20. Vad använder ni informationen till?

Vi använder informationen till att lära känna och förstå våra kunder för att kunna tillvarata deras ekonomiska intressen och upptäcka eventuell brottslig verksamhet. Vi gör det för att skydda dig som kund och samhället i stort. Vi vet att de allra flesta av våra kunder är ärliga. Alla banker och finansiella aktörer i Sverige är, enligt penningtvättsregelverket, skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Informationen används för att uppdatera våra kundsystem för att uppnå kraven på god kundkännedom. Det underlättar även vårt arbete med att följa upp kontroller mot sanktionslistor, det vill säga listor på personer och företag som omfattas av sanktioner beslutade av bland annat EU.

21. Telia är väl ingen bank?

Nej, det är riktigt. Telia Company är ett telekombolag. Men Telia Finance som är bolaget som tillhandahåller krediten till dig är ett kreditmarknadsbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Ett kreditmarknadsbolag likställs med en bank när gäller att följa penningtvättsregelverket.

22. Jag gjorde några misstag som jag skulle vilja rätta till. Hur gör jag det?

Om du har fyllt i formuläret fel kommer det uppmärksammas i den automatiska valideringen av ditt formulär och vi kommer då skicka ett nytt formulär till dig att besvara.

23. Jag har inte fått svar på min fråga – vart kan jag vända mig?

Om du har fler frågor är du alltid välkommen att ringa vår kundservice på 0771-58 30 00 om du är en Delbetalakund och 0771-88 30 50 om du är en Fiber- eller Företagskund. Du hittar också mer information om penningtvättsregelverket och kundkännedom på Svenska Bankföreningens informationssida och hos Finansinspektionen.

24. I don't understand Swedish. Do you have an English version?

You can find an English version of these questions and answers here. You can also read more about why we ask these questions and find out more about the regulations on anti-money laundering and terrorist financing on the Swedish Bankers' Association’s web page, found here. If you have other questions or concerns, you are most welcome to contact us on (+46) 771-58 30 00 (for Credit Account customers), Monday to Friday between 8 am and 5 pm, or (+46) 771-88 30 50 (Enterprise and Fiber customers), Monday to Friday between 8 am and 4 pm.

25. Jag kan inte fylla i kundkännedomsformuläret.

Om du kan logga in med BankID för att besvara kundkännedomsformuläret men inte fylla i det kan du prova att byta webbläsare, rensa cache/cookies eller byta enhet från exempelvis mobiltelefon till en dator.