Dine rettigheter

Du har rett til å vite hva vi gjør med personopplysningene dine – hvorfor de behandles, hvor lenge behandlingen pågår, hvem som har tilgang til dem, og hvilke konsekvenser behandlingen får. Her følger en beskrivelse av rettighetene dine.


Rett til innsyn
Du kan kostnadsfritt be om en registerutskrift der du tydelig spesifiserer hvilken informasjon du ønsker innsyn i. Vi vil besvare forespørselen uten unødig forsinkelse og senest innen en måned. Hvis vi av ulike grunner ikke kan oppfylle forespørselen, vil du få en begrunnelse for dette. Registerutskriften sendes til din registrerte adresse i Folkeregisteret.

Rett til korrigering
Vi har ansvar for at personopplysningene vi behandler, er korrekte, men du som kunde har også rett til å komplettere med relevante opplysninger som måtte mangle. Hvis du oppdager feil i informasjonen om deg, har du rett til å be om at disse blir korrigert. Når personopplysningene korrigeres, informerer vi dem vi har utlevert aktuell informasjon til – med unntak av tilfeller der dette viser seg å være umulig eller uforholdsmessig arbeidskrevende. Vi vil også, på anmodning fra deg, informere deg om hvem som har fått utlevert korrigeringen.

Rett til sletting
Kundeinformasjon lagres så lenge du er kunde hos Telia Finance, og deretter i opptil 24 måneder etter at avtaleforholdet er avsluttet. Unntak gjelder for bilag som må lagres over lengre tid i henhold til lov, for eksempel regnskapsloven eller lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Som kunde har du rett til uten unødig forsinkelse å få personopplysningene dine slettet hvis noen av følgende forutsetninger er til stede:

 • Opplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene behandlingen gjaldt.
 • Behandlingen baserer seg utelukkende på ditt samtykke, og du trekker tilbake samtykket.
 • Formålet med behandlingen er direktemarkedsføring, og du reserverer deg mot slik behandling.
 • Du reserverer deg mot behandling som er basert på en interesseavveining, og det finnes ingen berettigede grunner som veier tyngre enn din interesse.
 • Personopplysningene er ikke blitt behandlet forskriftsmessig.
 • Sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Hvis personopplysningene slettes, informerer vi dem vi har utlevert opplysningene til. Dette gjelder imidlertid ikke i tilfeller der det viser seg å være umulig eller uforholdsmessig arbeidskrevende. Vi vil også, på anmodning fra deg, informere deg om hvem som har fått utlevert informasjonen.

Rett til innsigelse
Du har rett til å motsette deg at personopplysningene dine behandles basert på interesseavveining. Du må da spesifisere hvilken behandling du har innsigelser til. Hvis vi anser at slik behandling likevel skal skje, må vi bevise at det finnes interesser som veier tyngre. Hvis personopplysningene behandles for direktemarkedsføring, har du alltid rett til når som helst å motsette deg behandlingen.

Rett til begrensning
Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses midlertidig. Behandlingen kan begrenses i følgende tilfeller:

 • Når personopplysningene inneholder feil og du har bedt om at de blir korrigert. Du kan da be om at behandlingen av opplysningene begrenses så lenge utredningen pågår hos oss.
 • Når behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om at bruken av opplysningene begrenses.
 • Når du trenger personopplysningene for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, selv om vi ikke lenger har behov for personopplysningene for formålene med behandlingen.
 • Når du har kommet med innsigelser til behandlingen av personopplysningene, kan vi fortsette behandlingen av dem mens kontrollen pågår.
 • Hvis behandlingen av personopplysningene begrenses midlertidig, informerer vi dem vi har utlevert opplysningene til.
 • Dette gjelder imidlertid ikke i tilfeller der det viser seg å være umulig eller uforholdsmessig arbeidskrevende.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert personopplysninger du selv har gitt til oss, og bruke dem på annet hold (også kalt portere), for eksempel flytte dem til en annen operatør eller et annet IT-miljø.

Dette gjelder i tilfeller der du har gitt samtykke til behandlingen, eller der behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenester til deg i henhold til inngått avtale. Du har imidlertid ikke rett til å flytte opplysningene hvis vi behandler dem på grunn av interesseavveining eller lovfestede plikter.

Rapportering av overtredelse (klage)
Hvis du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende regelverk, bør du snarest rapportere dette til oss. Du kan også klage til Datatilsynet.

Erstatning
Hvis du har lidt skade som følge av at personopplysningene dine er behandlet i strid med gjeldende lov, kan du ha rett til erstatning. Du kan da søke om erstatning fra oss. En slik søknad skal gjøres skriftlig. Et annet alternativ er å bringe saken inn for retten.

Informasjon om informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre. Dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler benyttes for å gi brukeren bedre funksjonalitet på nettstedet eller gi oss statistikk om bruken av nettstedet. Ifølge loven skal alle som besøker et nettsted, bli orientert om hva informasjonskapsler brukes til. Brukeren skal også gis anledning til å samtykke i at informasjonskapsler brukes for å lagre eller hente opplysninger i for eksempel en mobiltelefon eller datamaskin. De fleste nettlesere gir deg mulighet til å blokkere informasjonskapsler. På nettstedene våre finner du mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og hvorfor.


Hvordan utøver du rettighetene dine?

EUs nye personvernforordning ("GDPR") gir deg personvernrettigheter som du kan utøve som forklart i personvernerklæringen vår. Vi har sørget for å gjøre det så enkelt som mulig for deg. Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, bes du fylle ut malen nedenfor og sende den til Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sverige.

Ta kontakt med vår kundeservice hvis du har spørsmål om rettighetene.

Mal - benytte deg av rettighetene dine

Kontaktinformasjon
Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sverige
Telia Finance AB, Stockholm 556404-6661
Telefon: + 46 771 883 050