Rettslige forbehold

Følgende vilkår gjelder for de nettsider (www.teliacompany.com) som eies av Telia Company AB og dets datterselskaper (nedenfor «Telia Company»).

Telia Companys nettsider beskyttes av gjeldende opphavsrettslovgivning og internasjonale overenskomster. Informasjon på Telia Companys nettsider, i form av eksempelvis tekst, presentasjoner, grafiske illustrasjoner, bilder og lyd, må ikke brukes på en måte som strider mot Telia Companys immaterielle rettigheter, skader våre systemer eller utnytter andre brukere av nettstedet.

Det er uttrykkelig forbudt å endre innholdet på Telia Companys nettsider. De navn og symboler på Telia Companys nettsider som betegner Telia Companys produkter og tjenester, er varemerker som tilhører Telia Company. Telia Companys nettsider leveres i foreliggende stand. Telia Company gir ingen garantier med hensyn til korrekthet, pålitelighet, fullstendighet eller aktualitet i det materialet som presenteres på Telia Companys nettsider.

Telia Company står ikke ansvarlig for skade eller tap, uansett om dette er direkte, indirekte, en spesialskade, en følgeskade eller annen skade eller tap, som forårsakes av materiale som finnes på Telia Companys nettsider eller av slikt modifisert materiale, eller for skade som forårsakes av at sidene ikke er anvendbare eller tilgjengelige. Telia Company forbeholder seg retten til etter egen vurdering å revidere Telia Companys nettsider eller gjøre dem utilgjengelige. Telia Company står ikke ansvarlig for sider som er tilgjengelige via lenker på Telia Companys nettsider, eller for informasjon på slike lenkede sider. http://www.teliafinance.com/sv/rattsliga-forbehall/