Spørsmål og svar - kundekunnskap

Vi tror at alle våre kunder er like opptatt av å følge loven som vi er. Samtidig forstår vi at det kan stilles spørsmål ved våre kundekunnskapssaker. Vi har derfor oppsummert noen av de vanligste spørsmålene om kundekunnskap og svarene til disse her.

Her er en oppsummering av spørsmålene som du kan finne nedenfor:

 1. Hva er kundekunnskap eller KYC?
 2. Hvorfor må jeg svare på disse spørsmålene?
 3. Er det bare Telia Finance som ber om KYC-informasjon?
 4. Som ny kunde, må jeg svare på disse spørsmålene?
 5. Hvis ingenting har endret seg siden jeg ble kunde, kan jeg ignorere spørsmålene?
 6. Vi har ikke inngått noen avtale med Telia Finance, hvorfor får vi spørsmål?
 7. Vi er en bedriftskunde, hvem skal svare på spørsmålene?
 8. Som detaljhandelkunde (privatperson), skal jeg svare på spørsmålene?
 9. Hvorfor trenger dere informasjon om meg og mine transaksjoner?
 10. Har dere lov til å be om denne informasjonen fra kundene deres?
 11. Hva er virkelig rettighetshaver (Beneficial Owner)?
 12. Hva betyr PEP?
 13. Hvem er unntatt spørsmål angående virkelig rettighetshaver og PEP?
 14. Hvorfor ber dere om bekreftelse på identiteten min?
 15. Hvem kommer til å se svarene mine?
 16. Gjelder konfidensialiteten for all informasjon som jeg gir dere?
 17. Hvordan kan jeg være sikker på at informasjonen jeg gir ikke kommer på villspor.
 18. Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?
 19. Hvorfor vil dere ha informasjon om telefonnummer og e-postadresse?
 20. Hva bruker dere informasjonen til?
 21. Telia er vel ingen bank?
 22. Jeg vil gjerne rette opp noen feil. Hvordan gjør jeg det?
 23. Jeg har ikke fått svar på spørsmålet - hvor henvender jeg meg?
 24. I don't understand Norwegian. Do you have an english version?

1. Hva er kundekunnskap eller KYC?

Uttrykket kundekunnskap eller Know Your Customer (KYC) betyr begge det samme og sikter inn mot prosessen med å bli kjent med kunder for å forebygge og unngå kriminell virksomhet slik som hvitvasking og terrorfinansiering. Telia Finance gjør dette, blant annet, ved å be deg om å identifisere deg og svare på våre kundekunnskapsspørsmål. Vi må spørre alle kundene våre, uten unntak, nye og gamle og uansett størrelse. Dette er en viktig del av å opprette økonomisk bærbarhet og skaper sikkerhet for begge.

2. Hvorfor må jeg svare på disse spørsmålene?

I henhold til regelverket om tiltak mot hvitvasking, er Telia Finance forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine og har ikke lov til å gå inn i avtaler eller utføre individuelle transaksjoner for en kunde hvis vi ikke har tilstrekkelig kundekunnskap. Hvis et forretningsforhold allerede har startet, må det avsluttes dersom det ikke er mulig å oppnå tilstrekkelig kundekunnskap. Vi vet at mesteparten av kundene våre er ærlige, men for å forebygge og unngå kriminell aktivitet må alle kundene våre svare på spørsmålene. Det betyr ikke at vi mistenker deg for noe.

3. Er det bare Telia Finance som ber om KYC informasjon?

Nei. I henhold til regelverket om tiltak mot hvitvasking må alle banker og finansielle institusjoner samle denne informasjonen.

4. Som ny kunde, må jeg svare på disse spørsmålene?

Ja. I henhold til loven må vi spørre kundekunnskapspørsmål til alle kundene våre, nye og gamle, store som små.

5. Hvis ingenting har endret seg siden jeg ble kunde, kan jeg ignorere spørsmålene?

Nei. Telia Finance er forpliktet til å alltid ha korrekt og oppdatert kundekunnskap. Derfor må alle kunder svare på spørsmålene våre kontinuerlig for å holde informasjonen oppdatert. Selv om ingenting har endret seg siden du ble kunde, må vi be deg om å bekrefte dette ved å svare på spørsmålene våre igjen.

6. Vi har ikke inngått noen avtale med Telia Finance, hvorfor får vi spørsmål?

Telia Finance er en kredittinstitusjon og et heleid datterselskap innen Telia Company Group. Siden vi fakturerer noen av Telias tjenester og leveringer, er vi forpliktet ved lov til å skaffe tilstrekkelig kundekunnskap om deg. Derfor må du svare på spørsmålene våre.

7. Vi er en bedriftskunde, hvem skal svare på spørsmålene?

Hvis en kunde er en bedrift eller annen juridisk enhet, må spørsmålene besvares av en autorisert representant av den juridiske enheten, slik som administrerende direktør eller annen person autorisert til å underskrive skjemaet. Som angitt i skjemaet, må vi også motta en kopi av et gyldig ID-dokument for representanten. Hvis representanten ikke er kundens autoriserte undertegner, må det også sendes inn en bekreftet kopi av fullmakten.

Last ned og print ut skjemaene fra Telia Finance om Kundekunnskap og/eller Fullmaktskjemaet, begge skjemaene er tilgjengelige på både norsk og engelsk.

8. Som privatperson, skal jeg svare på spørsmålene?

Ja. Spørsmålene må besvares av deg personlig eller av noen med gyldig fullmakt til å svare på spørsmålene på dine vegne. I dette tilfellet må vi også ha en gyldig skriftlig fullmakt.

9. Hvorfor trenger dere informasjon om meg og mine transaksjoner?

Vi er forpliktet til å innhente informasjon om våre kunders finansielle transaksjoner. Hvis vi ikke forstår formålet med en transaksjon eller hvor pengene kommer fra, er våre ansatte forpliktet til å spørre deg tilleggsspørsmål. Du må også være forberedt på å vise frem kvitteringer, faktura eller andre dokumenter som støtter forklaringen din.

10. Har dere lov til å be om denne informasjonen fra kundene deres?

Telia Finance har ikke bare lov til å be om denne informasjonen, vi er juridisk forpliktet til å gjøre det. Siden regelverket om tiltak mot hvitvasking har som mål å forhindre og unngå kriminalitet, trusler mot offentlig sikkerhet, osv, har det også prioritet over andre regelverk, slik som personvernforordningen (GDPR).

11. Hva er virkelig rettighetshaver?

En virkelig rettighetshaver  er en person som, alene eller sammen med et nær familiemedlem (ektefelle, registrert partner eller samboer, barn og barns ektefelle, registrert partner eller samboer og foreldre), direkte eller indirekte (gjennom et selskap), som utøver absolutt eierskap eller kontroll over kunden, eller en fysisk person som noen andre handler til fordel for. En virkelig rettighetshaver er dermed den personen eller personene som utøver absolutt eierskap eller kontroll over kunden. En virkelig rettighetshaver kan også være den personen eller personene som drar fordel av at noen andre handler på deres vegne gjennom kunden. En fysisk person skal antas å utøve absolutt kontroll over kunden, hvis han eller hun alene eller sammen med et nært familiemedlem:

 1. på grunn av aksjebeholding, andre eierandeler eller medlemskap, kontrollerer mer enn 25 % av det totale antall kundestemmer;
 2. har rett til å utnevne eller fjerne mer enn halvparten av kundens styremedlemmer; eller
 3. på grunn av en avtale med kunden eller dens eier(e), vedtekter, bedriftsavtale og lignende dokumenter, kan utøve kontroll (kontrollerende innflytelse) over kunden.

Hvis den virkelige rettighetshaver ikke kan bestemmes, må Telia Finance istedet innhente informasjon om styrelederens, administrerende direktørs eller kundes tilsvarende leder, en såkalt alternativ virkelig rettighetshaver.

Hvis kunden har en virkelig rettighetshaver må den personens identitet også sjekkes. Vi må også sjekke om den virkelige rettighetshaveren skal betraktes som en PEP.

12. Hva betyr PEP?

PEP (person i en politisk utsatt stilling) er en person som har, eller, i de siste 18 månedene, har hatt, viktig(e) offentlig(e) funksjon(er) i en stat, i et statseid selskap eller i internasjonal organisasjon. Gjennom sin posisjon og innflytelse anses en PEP å ha en stilling som i seg selv gjør en risiko for å bli brukt til, for eksempel, bestikkelse. Dette gjelder også en PEPs nære familiemedlemmer og medarbeidere.

Viktige offentlige funksjoner refererer til, f.eks. stats- eller regjeringssjefer, statsråder og stedfortreder- og viseministere, medlemmer av politiske partier, høyesterettsdommere, medlemmer av revisjonsdomstoler (sv. riksrevisorer) eller sentralbankstyre (sv. Riksbankens revision), ambassadører, høyere militære offiserer eller personer inkludert i statseide selskapers administrative, ledelses- eller kontrollorganer eller en person i lederteamet til en internasjonal organisasjon, som FN, Europarådet, NATO og WTO.

Et nært familiemedlem er ektefelle, registrert partner eller samboer, barn og barns ektefelle, registrert partner eller samboer og foreldre.

En nær medarbeider kan være en person som

 1. eier eller kontrollerer et selskap sammen med en PEP;
 2. eier eller kontrollerer et selskap som er dannet til fordel for en PEP; eller
 3. er eller har hatt i løpet av de siste 18 månedene en annen nær relasjon til en PEP (det behøver ikke være en forretningsrelasjon). 

13. Hvem er unntatt spørsmål angående virkelig rettighetshaver og PEP?

Spørsmål om virkelig rettighetshaver og PEP må ikke besvares om kundens aksjer handles på et regulert marked (børsnoterte selskaper) i Sverige, Finland, Danmark, Norge eller et annet land innen EU/EØS, eller hvis kunden er et datterselskap av et slikt selskap.

14. Hvorfor ber dere om bekreftelse på identiteten min?

I noen tilfeller er det mulig at vi trenger dokumenter som bekrefter din identitet og adresse, slik som en kopi av ditt pass, sertifikat eller offisielt ID-kort. Om nødvendig, ber vi også om dokumentasjon på registreringen av selskapet ditt og sjekker at du har rett til å representere selskapet.

15. Hvem kommer til å se svarene mine?

Bare en spesielt utpekt gruppe innen Telia Finance kan se og administrere dine svar og informasjon. Informasjonen som du gir til Telia Finance håndteres i samsvar med bankhemmelighetsreglene og Personvernforordningen (GDPR). Bankhemmelighet betyr at vi er forpliktet til konfidensialitet.

16. Gjelder konfidensialiteten for all informasjon som jeg gir dere?

Ja. All informasjon som gjelder deg og dine transaksjoner med Telia Finance dekkes av konfidensialitet, uansett om informasjon er skriftlig eller muntlig, og det gjelder også etter at avtalen er avsluttet.

17. Hvordan kan jeg være sikker på at informasjonen jeg gir ikke kommer på villspor?

Telia Finance må følge strenge krav om at all kundeinformasjon må lagres på en sikker og beskyttet måte.

18. Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?

Hvis vi ikke lykkes med å skaffe oss kundekunnskapen som kreves i henhold til regelverket mot hvitvasking av penger, kan dine muligheter til å bruke Telia Finance sine tjenester være begrenset. Hvis du ikke svarer på spørsmålene, kan det i lengden føre til at du ikke kan bruke tjenestene våre, noe som selvsagt er det siste vi ønsker. Det er derfor viktig at informasjonen du oppgir er korrekt og fullstendig.

19. Hvorfor vil dere ha informasjon om telefonnummer og e-postadresse?

Kontakt på telefon og e-post er vanligvis enklere enn fysiske brev hvis vi må spørre tilleggsspørsmål eller raskt må ordne et mindre spørsmål til deg eller ditt selskaps kontaktperson.

20. Hva bruker dere informasjonen til?

Vi bruker informasjonen til å bli kjent med og forstå våre kunder slik at vi kan ivareta deres finansielle interesser og oppdage eventuell kriminell aktivitet. Vi gjør dette for å beskytte deg som kunde og samfunnet som helhet. Vi vet at de aller fleste av kundene våre er ærlige. I henhold til regelverket om tiltak mot hvitvasking, er alle svenske banker og finansielle institusjoner forpliktet til å ha god kunnskap om sine kunder. Informasjonen brukes til å oppdatere kundesystemene våre slik at vi oppfyller kravene til god kundekunnskap. Det letter også arbeidet vårt med å følge opp sjekking av sanksjonslister, dvs. lister over personer og selskaper som omfattes av sanksjoner som er bestemt av blant annet EU.

21. Telia er vel ingen bank? 

Nei, det er riktig. Telia Company er et telekommunikasjonsfirma. Men Telia Finance AB, som er selskapet som gir deg kreditten, er et finansieringsselskap som er under tilsyn av Finansinspektionen i Sverige.
Et finansieringsselskap likestilles med en bank når det gjelder å overholde hvitvaskingsregler. Formålet med hvitvaskingsloven er å forhindre at banker og andre finansielle aktører blir brukt til å hvitvaske penger som for eksempel kommer fra kriminalitet eller for å finansiere terrorisme.

22. Jeg vil gjerne rette opp noen feil. hvordan gjør jeg det?

Hvis du har fylt ut skjemaet feil, vil det fanges opp under den automatiske godkjenningen av skjemaet, og vi sender deg et nytt skjema som du skal besvare.

23. Jeg har ikke fått svar på spørsmålet - hvor henvender jeg meg?

Hvis du har flere spørsmål kan du ringe vår kundetjeneste;

Du kan finne informasjon om hvorfor du har mottatt disse spørsmålene på 13 andre språk på det svenske bankforbundets nettside, som er her. Du finner også ytterligere informasjon om regelverket om tiltak mot hvitvasking og kundekunnskap på norsk her.

24. I don't understand Norwegian. Do you have another language version?

You can find an English version of these questions and answers here. You can also read more about why we ask these questions and find out more about the regulations on anti-money laundering and terrorist financing on the Swedish Bankers' Association’s web page, found here. If you have other questions or concerns, you are most welcome to contact us at: