Yksityisille/Tuki/Kysymyksiä asiakkaan tuntemisesta

Asiakastietolomake

Saitko meiltä kirjeen tai tekstiviestin, jossa sinua pyydettiin täyttämään asiakastietolomake? Hienoa! Rahoitusyhtiönä meillä on lakisääteinen velvoite kerätä riittävä määrä tietoa asiakkaistamme. Tiedot on pidettävä ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan. Klikkaa alla olevaa painiketta päästäksesi asiakastietolomakkeeseen. Kiitos vastaamiseen käyttämästäsi ajasta!

Täytä asiakastietolomake

Kysymykset ja vastaukset

Termit asiakkaan tunteminen ja tunne asiakkaasi (KYC, Know Your Customer) tarkoittavat samaa asiaa. Niiden kummankin tavoitteena on oppia tuntemaan asiakkaat, ehkäistä ja ehkäistä rikollista toimintaa, esimerkiksi rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tästä syystä Telia Finance pyytää sinua tunnistautumaan ja vastaamaan asiakkaan tuntemiseen liittyviin kysymyksiin. Meidän on kysyttävä nämä kysymykset kaikilta asiakkailtamme ilman poikkeuksia, sekä yrityksiltä niiden kokoon katsomatta. Tämä on tärkeä osa taloudellisen kestävyyden säilyttämiseksi ja luo turvaa molemmille osapuolille.

Rahanpesun torjunnasta annettujen säännösten mukaisesti Telia Finance on velvollinen tuntemaan asiakkaansa. Emme saa tehdä sopimuksia tai toteuttaa yksittäisiä liiketoimia asiakkaiden kanssa, ellemme tunne heitä riittävän hyvin. Mikäli asiakkaasta ei saada riittäviä tietoja, on olemassa oleva asiakassuhde päätettävä. Tiedämme suurimman osan asiakkaistamme olevan rehellisiä, mutta jotta voimme ehkäistä ja välttää rikollista toimintaa, kaikkien asiakkaidemme on vastattava kysymyksiin. Tämä ei tarkoita, että epäilisimme sinua jostain.

Ei. Rahanpesun torjunnasta annettujen säännösten mukaan kaikkien pankkien ja rahoituslaitosten on kerättävä nämä tiedot.

Kyllä. Lain mukaan meidän on kysyttävä asiakkaan tuntemista koskevat kysymykset kaikilta asiakkailtamme, niin uusilta kuin vanhoilta.

Et voi. Telia Finance on velvollinen varmistamaan, että sen asiakkastiedot ovat paikkansapitävät ja ajan tasalla. Kaikkien asiakkaiden on vastattava kysymyksiimme säännöllisesti, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla. Vaikka mitään ei olisi muuttunut asiakkuuden alkamisen jälkeen, saatamme pyytää vahvistamaan sen vastaamalla kysymyksiimme uudelleen.

Telia Finance on rahoitusyhtiö ja Telia Company -konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Olemme lain mukaan velvollisia hankkimaan riittävät asiakastiedot teistä, koska laskutamme osan Telian toimittamista palveluista ja tuotteista. Siksi teidän täytyy vastata kysymyksiimme.

Jos asiakas on yritys tai muu oikeushenkilö, kysymyksiin vastaavan henkilön pitää olla toimivaltainen edustaja, esimerkiksi toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Kuten lomakkeella mainitaan, tarvitsemme myös jäljennöksen edustajan voimassa olevasta henkilöasiakirjasta. Mikäli edustajalla ei ole asiakkaan nimenkirjoitusoikeutta, mukaan pitää liittää myös oikeaksi todistettu jäljennös valtakirjasta.

Voit ladata ja tulostaa Telia Financen Asiakastietolomakkeen ja/tai Valtakirja pohjan, saatavilla suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.

Kyllä. Sinun pitää vastata kysymyksiin henkilökohtaisesti tai niihin pitää vastata jonkun, jolla on voimassa oleva valtakirja vastata niihin puolestasi. Siinä tapauksessa tarvitsemme myös voimassa olevan kirjallisen valtakirjan.

Meillä on velvollisuus hankkia tiedot asiakkaidemme taloustoimista. Jos emme ymmärrä toimen tarkoitusta tai mistä rahat ovat peräisin, työntekijämme ovat velvollisia kysymään lisäkysymyksiä. Sinun on myös varauduttava esittämään kuitteja, laskuja tai muita asiakirjoja selvityksesi tueksi.

Telia Financella ei ole vain sallittua pyytää näitä tietoja, vaan meillä on lakisääteinen velvollisuus pyytää niitä. Rahanpesun torjunnasta annettujen säännösten tarkoituksena on ehkäistä ja välttää esimerkiksi rikollisuutta ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Siksi nämä säännökset ovat ensisijaisia muihin säännöksiin nähden, esimerkiksi yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) nähden.

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka yksin tai yhdessä lähiperheenjäsenen (aviopuolison, rekisteröidyn kumppanin tai muun kansallisessa lainsäädännössä aviopuolisoa vastaavaksi katsotun kumppanin, lapsen tai lapsen aviopuolison, rekisteröidyn kumppanin tai muun kansallisessa lainsäädännössä aviopuolisoa vastaavaksi katsotun kumppanin, tai vanhempien) kanssa suoraan tai välillisesti (yrityksen kautta) viime kädessä omistaa asiakasyrityksen tai jolla on määräävä asema asiakasyrityksessä, tai luonnollinen henkilö, jonka edun nimissä joku muu käy kauppaa. Tosiasiallinen edunsaaja on siis henkilö, joka viime kädessä omistaa asiakasyrityksen tai jolla on määräävä asema asiakasyrityksessä. Tosiasiallisia edunsaajia voi myös olla useita. Tosiasiallinen edunsaaja voi olla myös henkilö, joka hyötyy jonkun muun toimimisesta hänen edukseen asiakasyrityksen kautta. Luonnollisen henkilön oletetaan viime kädessä vastaavan asiakasyrityksen hallinnasta, jos hänellä yksin tai yhdessä lähiperheenjäsenen kanssa

  • on osakeomistuksen, muiden osuuksien tai jäsenyyden kautta yli 25 % asiakasyrityksen kokonaisäänimäärästä
  • on oikeus nimittää tai erottaa yli puolet asiakasyrityksen hallituksen jäsenistä tai
  • asiakasyrityksen tai sen omistajien kanssa tehdyn sopimuksen, yhtiöjärjestysasetuksen, yrityssopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen vuoksi on oikeus hallita asiakasyritystä (käyttää määräysvaltaa).

Jos tosiasiallista edunsaaja ei voida määrittää, Telia Finance tarvitsee sen sijasta tiedot asiakasyrityksen hallituksen puheenjohtajasta, toimitusjohtajasta tai vastaavasta johtajasta eli niin sanotusta vaihtoehtoisesta tosiasiallisesta edunsaajasta.

Jos asiakasyrityksellä on tosiasiallinen edunsaaja, myös kyseisen henkilön henkilöllisyys on tarkistettava. Meidän on myös tarkistettava, voidaanko tosiasiallinen edunsaajan katsoa olevan poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP).

PEP eli poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (lyhenne tulee englannin kielen sanoista person in a politically exposed position) on henkilö, joka toimii tai on viimeisimpien 18 kuukauden aikana toiminut huomattavassa valtion, valtion omistaman yrityksen tai kansainvälisen järjestön tehtävässä (tehtävissä). Asemansa ja vaikutusvaltansa kautta PEP:n katsotaan olevan asemassa, joka itsessään muodostaa riskin esimerkiksi lahjonnalle. Tämä koskee myös PEP:n lähiperheenjäseniä ja lähipiiriin kuuluvia henkilöitä.

Huomattavalla julkisella tehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi valtionpäämiestä, pääministeriä, muita ministereitä ja apulaisministereitä, poliittisten puolueiden jäseniä, korkeimman oikeuden tuomareita, tilintarkastustuomioistuinten tai keskuspankkien johtokunnan jäseniä suurlähettiläitä, johtavassa asemassa olevia puolustusvoimien upseereita tai valtion omistamien yritysten hallintoelimeen, ylimpään hallintoelimeen tai valvontatoimikuntaan kuuluvia henkilöitä tai kansainvälisten järjestöjen, esimerkiksi YK:n, Euroopan neuvoston, NATO:n ja WTO:n, johtoryhmän jäseniä.

Lähiperheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoa, rekisteröityä kumppania tai sellaista kumppania, jonka kansallisessa lainsäädännössä katsotaan vastaavan aviopuolisoa, lapsia ja lasten aviopuolisoa, rekisteröityä kumppania tai sellaista kumppania, jonka kansallisessa lainsäädännössä katsotaan vastaavan aviopuolisoa, sekä vanhempia.

Lähipiiriin kuuluva henkilö voi olla henkilö, joka

  • omistaa tai jolla on määräävä asema yrityksessä yhdessä PEP-henkilön kanssa
  • omistaa tai jolla on määräävä asema yrityksessä, joka on perustettu PEP-henkilön eduksi, tai
  • jolla on tai on viimeisimpien 18 kuukauden aikana ollut läheinen suhde PEP-henkilöön muulla tavalla (voi olla muu kuin liikesuhde).

Tosiasiallista edunsaajaa tai PEP-henkilöä koskeviin kysymyksiin ei tarvitse vastata, jos asiakasyrityksen osakkeilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla (julkiset osakeyhtiöt) Suomessa tai EU-/ETA-alueella tai jos asiakasyritys on tällaisen yrityksen tytäryhtiö.

Joissain tapauksissa saatamme tarvita asiakirjoja, jotka vahvistavat henkilöllisyytesi ja osoitteesi, esimerkiksi jäljennöksen passistasi, ajokortistasi tai muusta virallisesta kuvallisesta henkilökortista. Tarvittaessa pyydämme myös dokumentaation yrityksesi rekisteröinnistä ja tarkistamme, että sinulla on oikeus edustaa yritystä.

Vain erityinen Telia Financessa nimitetty ryhmä näkee vastauksesi ja tietosi ja käsittelee niitä. Telia Financelle toimittamiasi tietoja käsitellään pankkisalaisuussäännösten ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännösten mukaisesti. Pankkisalaisuus tarkoittaa, että meillä on salassapitovelvollisuus.

Kyllä. Kaikki sinuun ja liiketoimiisi Telia Financen kanssa liittyvät tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin siitä huolimatta, onko tiedot annettu kirjallisina vai suullisesti, ja salassapitovelvollisuus pätee myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Telia Financella on erittäin tiukat vaatimukset asiakastietojen turvallisesta säilyttämisestä suojattuina.

Jos emme onnistu saamaan riittävästi tietoja, jotta tunnemme asiakkaan rahanpesun torjunnasta annettujen säännösten edellyttämällä tavalla, mahdollisuuksiasi käyttää Telia Financen palveluita voidaan joutua rajoittamaan. Pitkällä aikavälillä tämä voi myös johtaa siihen, ettet voi käyttää palveluitamme. Tätä emme tietenkään toivo. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että meille antamasi tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydelliset.

Yleensä on sujuvampaa ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla kuin fyysisillä kirjeillä, mikäli meidän on tarpeen kysyä lisäkysymyksiä tai selvittää nopeasti vähäinen asia kanssasi tai yrityksesi yhteyshenkilön kanssa.

Käytämme tietoja sen varmistamiseen, että tunnemme ja ymmärrämme asiakkaamme, jotta voimme suojella asiakkaidemme taloudellisia etuja ja havaita mahdollisen rikollisen toiminnan. Tarkoituksena on suojella asiakkaitamme ja yhteiskuntaa yleisesti. Tiedämme, että suurin osa asiakkaistamme ovat rehellisiä. Rahanpesun torjunnasta annettujen säännösten mukaan kaikki suomalaiset pankit ja rahoituslaitokset ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa hyvin. Tietojen avulla päivitämme asiakasjärjestelmämme, jotta se täyttää asiakkaan tuntemista koskevat vaatimukset. Se myös helpottaa pakotelistojen seurantaan liittyvää työtämme. Pakotelistat ovat luetteloita henkilöistä ja yrityksistä, joita vastaan esimerkiksi EU on asettanut pakotteita.

Aivan oikein, ei olekaan. Telia Company on teleoperaattori. Mutta Telia Finance, joka on asiakkaille luottoa antava yritys, on rahoitusyhtiö, joka on Ruotsin rahoitustarkastuksen (ru Finansinspektionen) valvonnan alla. Rahanpesusäännösten noudattamisen suhteen rahoitusyhtiöiden katsotaan olevan pankkiin rinnastettava yritys. Rahanpesulain tarkoitus on estää pankkien ja muiden rahoituslaitosten käyttö esimerkiksi rikoksella hankitun rahan pesuun tai terrorismin rahoittamiseen.

Jos olet täyttänyt lomakkeen väärin, huomaamme tämän meidän automaattisessa läpikäynnissä ja lähetämme sinulle uuden lomakkeen täytettäväksi.

Jos sinulla on lisää kysyttävää, olet aina tervetullut soittamaan asiakaspalveluumme:

  • Jos olet Telia Rahoitus asiakas, soita numeroon +358 20 690 400.
  • Jos olet Kuitulaina asiakas, soita numeroon (+358) 20 402 9129.

Lisätietoja rahanpesun torjuntasäännöksistä ja asiakkaan tuntemisesta löytyy täällä. Lisätietoja siitä, miksi olet saanut nämä kysymykset, löytyy 13 muulla kielellä Ruotsin pankkiyhdistyksen verkkosivuilta täällä.

You can find an English version of these questions and answers here. You can also read more about why we ask these questions and find out more about the regulations on anti-money laundering and terrorist financing on the Swedish Bankers' Association’s web page, found here. If you have other questions or concerns, you are most welcome to contact us.

© Telia Finance AB 556404-6661 Stjärntorget 1 Solna