Spørgsmål og svar - viden om vore kunder

Vi tror på, at det er lige så vigtigt for alle vores kunder at overholde loven, som det er for os. Samtidig forstår vi godt, at vores viden om vore kundersanliggender kan give anledning til spørgsmål. Vi har derfor opsummeret nogle af de mest almindelige spørgsmål om viden om vore kunder og svarene på dem her.

Her finder du en opsummering af de spørgsmål, som du kan slå op nedenfor:

1. Hvad er viden om vore kunder eller KYC (Know Your Customer: Kend din kunde)?
2. Hvorfor skal jeg besvare disse spørgsmål?
3. Er det kun Telia Finance, der anmoder om viden om vore kundersoplysninger?
4. Behøver jeg at besvare disse spørgsmål som ny kunde?
5. Hvis intet har ændret sig, siden jeg blev kunde, kan jeg så ignorere spørgsmålene?
6. Vi har ikke indgået en aftale med Telia Finance, så hvorfor får vi spørgsmål?7. Vi er en virksomhedskunde, hvem skal besvare spørgsmålene?
8. Skal jeg som enkeltkunde (privatperson) besvare spørgsmålene?
9. Hvorfor skal I bruge oplysningerne om mig og mine transaktioner?
10. Har I lov til at bede jeres kunder om disse oplysninger?
11. Hvad er en retmæssig ejer?
12. Hvad betyder PEP?
13. Hvem er fritaget fra spørgsmål vedrørende den retmæssige ejer og PEP?
14. Hvorfor beder I om bekræftelse af min identitet?
15. Hvem kommer til at se mine svar?
16. Gælder fortroligheden for alle de oplysninger, som jeg giver jer?
17. Hvordan ved jeg, at de oplysninger, jeg angiver, ikke kommer i de forkerte hænder?
18. Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer på spørgsmålene?
19. Hvorfor vil I have oplysninger om telefonnummer og e-mailadresse?
20. Hvad bruger I oplysningerne til?
21. Telia er da ikke en bank, vel?
22. Jeg har lavet nogle fejl, som jeg gerne vil rette. Hvordan gør jeg det?
23. Jeg har ikke fået svar på mit spørgsmål - hvor kan jeg henvende mig?
24. I don't understand Danish. Do you have another language version?

1. Hvad er viden om vore kunder eller KYC (kend din kunde)?

Termerne viden om vore kunder eller Kend din kunde (KYC) står begge for det samme, og formålet med processen er at komme til at kende kunderne for at forhindre og undgå kriminelle aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Telia Finance gør dette, blandt andet ved at bede dig om at identificere dig selv og besvare vores viden om vore kunders spørgsmål. Vi er nødt til at stille disse spørgsmål til alle vores kunder uden undtagelse, nye såvel som gamle og uanset størrelse. Dette er en vigtig del af opret­holdelsen af den økonomiske bæredygtighed og skaber sikkerhed for begge parter.

2. Hvorfor skal jeg besvare disse spørgsmål?

I henhold til bestemmelserne mod hvidvaskning af penge er Telia Finance forpligtet til at have et godt kendskab til sine kunder og må ikke indgå aftaler eller udføre individuelle transaktioner for en kunde, hvis vi ikke har et tilstrækkeligt viden om vore kunder. Dersom en forretningsrelation allerede er igangsat, skal den afsluttes, hvis det ikke er muligt at indhente tilstrækkeligt viden om vore kunder. Vi ved, at størstedelen af vores kunder er ærlige, men for at forhindre og undgå kriminel aktivitet skal alle vores kunder besvare spørgs­målene. Det betyder ikke, at vi mistænker dig for noget.

3. Er det kun Telia Finance, der anmoder om viden om vore kundersoplysninger?

Nej. Ifølge bestemmelserne mod hvidvaskning af penge skal alle banker og finansielle institutioner indsamle disse oplysninger.

4. Behøver jeg at besvare disse spørgsmål som ny kunde?

Ja. I henhold til loven skal vi stille viden om vore kunders spørgsmål til alle vores kunder, nye såvel som gamle og både og små.

5. Hvis intet har ændret sig, siden jeg blev kunde, kan jeg så ignorere spørgsmålene?

Nej. Telia Finance er forpligtet til altid at have et korrekt og opdateret viden om vore kunder. Derfor skal alle kunder besvare vores spørgsmål løbende for at holde oplysningerne opdateret. Selv om intet har ændret sig, siden du blev kunde hos os, vil vi måske bede dig om at bekræfte dette ved at besvare spørgsmålene igen.

6. Vi har ikke indgået en aftale med Telia finance, så hvorfår får vi spørgsmål?

Telia Finance er en kreditinstitut og et helejet datterselskab inden for Telia Company-koncernen. Da vi fakturerer nogle af de tjenester og leverancer, som Telia leverer, er vi lovmæssigt forpligtede til at indhente tilstrækkeligt viden om vore kunder om dig/jer. Det er grunden til, at du/I skal besvare vores spørgsmål.

7. Vi er en virksomhedskunde, hvem skal besvare spørgsmålene?

Hvis kunden er en virksomhed eller en anden juridisk enhed, skal spørgsmålene besvares af en autoriseret repræsentant for den juridiske enhed, såsom den administrerende direktør eller en anden person, der er autoriseret til at underskrive formularen. Som angivet i formularen har vi også brug for at modtage et eksemplar af et gyldig ID-dokument for repræsentanten. Hvis repræsentanten ikke er en autoriseret medunder­skriver hos kunden, skal et certificeret eksemplar af fuldmagten også indsendes.

8. Skal jeg som enkeltkunde (privatperson) besvare spørgsmålene?

Ja. Spørgsmålene skal besvares af dig personligt eller af en anden, som har en gyldig fuldmagt til at besvare spørgsmålene på dine vegne. I så fald har vi også brug for at indhente en gyldig skriftlig fuldmagt.

9. Hvorfor skal i bruge oplysningerne om mig og mine transaktioner?

Vi er forpligtede til at indhente oplysninger om vores kunders finansielle transaktioner. Hvis vi ikke forstår formålet med en transaktion, eller hvor pengene kommer fra, er vores medarbejdere forpligtede til at stille yderligere spørgsmål. Du skal være forberedt på at skulle fremlægge kvitteringer, fakturaer eller andre dokumenter, der understøtter din forklaring.

10. Har I lov til at bede jeres kunder om disse oplysninger?

Telia Finance har ikke kun lov til at anmode om disse oplysninger, vi skal gøre det i henhold til loven. Eftersom formålet med bestemmelserne mod hvidvaskning af penge er at forhindre og undgå kriminalitet, trusler mod den offentlige sikkerhed osv., har disse bestemmelser også fortrinsret frem for andre bestemmelser, såsom Databeskyttelses­forordningen (GDPR).

11. Hvad er en retmæssig ejer?

En retmæssig ejer er en fysisk person, som, alene eller sammen med et nært familiemedlem (ægtefælle, registreret partner eller enhver partner, der betragtes som ægtefælle ifølge national lovgivning, børn og svigerbørn, registreret partner eller enhver partner, der betragtes som ægtefælle ifølge national lovgivning, samt forældre), direkte eller indirekte (gennem en virksomhed), i sidste instans ejer eller kontrollerer kunden, eller en fysisk person til fordel for hvem en anden handler. En retmæssig ejer er således den person eller de personer, som i sidste instans ejer eller kontrollerer kunden. En retmæssig ejer kan også være den eller de personer, som har fordel af, at en anden handler på personens/personernes vegne gennem kunden. Det vil blive antaget, at en fysisk person udøver den ultimative kontrol over kunden, hvis han eller hun alene eller sammen med et nært familiemedlem:

  1. på grund af aktieejerskabet, andre økonomiske interesser eller medlemskaber, kontrollerer over 25 % af det totale antal af kundens stemmer;
  2. har ret til at udpege eller fjerne over halvdelen af kundens bestyrelsesmedlemmer, eller
  3. på grund af en aftale med kunden eller dennes ejer(e), en bestemmelse i vedtægterne, virksomhedsaftalen og lignende dokumenter kan udøve kontrol (kontrollerende indflydelse) over kunden.

Hvis det ikke kan afgøres, hvem der er den retmæssige ejer, må Telia Finance i stedet indhente oplysninger om bestyrelsesformandens, den administrerende direktørs eller kundens tilsvarende topleders identitet, en såkaldt alternativ retmæssig ejer.

Hvis kunden har en retmæssig ejer, skal den persons identitet også kontrolleres. Vi skal også kontrollere, om den retmæssig ejer skal betragtes som en PEP.

12. Hvad betyder PEP?

PEP (person i en politisk udsat position) er en person, som har eller inden for de seneste 18 måneder har haft (en) fremtrædende offentlig(e) funktion(er) i en stat, i en statsejet virksomhed eller i en international organisation. Gennem sin position og indflydelse betragtes en PEP som værende i en position, der i sig selv udgør en risiko for at blive brugt til for eksempel bestikkelse. Dette gælder også for nære familiemedlemmer og tætte relationer til en PEP.

Prominente offentlige funktioner henviser til f.eks. stats- eller regeringsledere, ministre og stedfortrædende og vice-ministre, medlemmer af politiske partier, højesterets­dommere, medlemmer af revisionsretter (svensk riksrevisorer) eller bestyrelsesmedlemmer af centralbanker (Svensk Riksbankens revision), ambassadører, højtstående militære officerer eller personer i ledelsen i statsejede virksomheders administrative, ledelses- eller kontrolorganer eller en person i ledelsen i en international organisation såsom FN, Europarådet, NATO og WTO.

Et nært familiemedlem er en ægtefælle, registreret partner eller enhver partner, der ifølge national lovgivning betragtes som svarende til ægtefælle, børn eller svigerbørn samt forældre.

En nært tilknyttet person kan være en person, der

  1. ejer eller har kontrol over en virksomhed sammen med en PEP,
  2. ejer eller har kontrol over en virksomhed, der er blevet stiftet til fordel for en PEP, eller
  3. har eller inden for de seneste 18 måneder har haft et nært forhold til en PEP på anden måde (det behøver ikke at være et forretningsforhold).   

13. Hvem er fritaget fra spørgsmål vedrørende den retmæssige ejer og PEP?

Spørgsmål om den virkelige licenshaver og PEP må ikke besvares, hvis kundens aktier handles på et reguleret marked (børsnoterede selskaber) i Sverige, Finland, Danmark, Norge eller et andet land inden for EU/EØS eller hvis kunden er et datterselskab af et sådant selskab.

14. Hvorfor beder i om bekræftelse af min identitet?

I nogle tilfælde kan vi få brug for dokumenter, der bekræfter din identitet og adresse, som f.eks. en kopi af dit pas, dit kørekort eller andet officielt ID-kort med foto. Om nødvendigt beder vi også om dokumentation for registrering af din virksomhed og kontrollerer, at du har ret til at repræsentere virksomheden.

15. Hvem kommer til at se mine svar?

Kun en specielt udpeget gruppe inden for Telia Finance kommer til at se og administrere dine svar og oplysninger. De oplysninger, du giver til Telia Finance, håndteres i overens­stemmelse med reglerne for bankhemmelighed og Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Bankhemmelighed betyder, at vi har tavshedspligt.

16. Gælder fortroligheden for alle de oplysninger, som jeg giver jer?

Ja. Alle oplysninger, der vedrører dig og dine transaktioner med Telia Finance, er dækket af vores tavshedspligt og fortrolighed, uanset om oplysningerne er skriftlige eller mundtlige, og dette gælder også, efter at aftalen er afsluttet.

17. Hvordan ved jeg, at de oplysninger, jeg angiver, ikke kommer i de forkerte hænder?

Telia Finance har meget strenge krav til, at alle kundeoplysninger skal opbevares på en sikker og beskyttet måde.

18. Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer på spørgsmålene?

Hvis det ikke lykkes os at få det viden om vore kunder, som kræves af bestemmelserne mod hvidvaskning af penge, kan dine muligheder for at bruge Telia Finances tjenester blive begrænsede. I det lange løb kan dette føre til, at du ikke vil kunne bruge vores tjenester, hvilket naturligvis er det sidste, vi ønsker. Det er derfor at den største vigtighed, at de oplysninger, du giver, er korrekte og komplette.

19. Hvorfor vil i have oplysninger om telefonnummer og e-mailadresse?

Kontakter pr. telefon og e-mail er som regel nemmere end fysiske breve, hvis vi har brug for at stille yderligere spørgsmål eller hurtigt at få afklaret et mindre spørgsmål med dig eller din virksomheds kontaktperson.

20. Hvad bruger i oplysningerne til?

Vi bruger oplysningerne til at komme til at kende og forstå vores kunder for at sikre deres økonomiske interesser og opdage eventuel kriminel aktivitet. Det gør vi for at beskytte dig som kunde og samfundet som helhed. Vi ved, at langt størstedelen af vores kunder er ærlige. I henhold til bestemmelserne mod hvidvaskning af penge er alle banker og pengeinstitutter i Sverige forpligtede til at indhente et godt kendskab til deres kunder. Oplysningerne bruges til at opdatere vores kundesystemer for at opfylde kravene til et godt viden om vore kunder. Det letter også vores arbejde at følge op på kontrol af sanktionslister, dvs. lister over personer og virksomheder, der er underlagt sanktioner, som blandt andre EU har besluttet.

21. Telia er da ikke en bank, vel? 

Nej, det er korrekt. Telia Company er et teleselskab. Men Telia Finance, som er det selskab, der yder kreditten til dig, er et kreditinstitut, som er under tilsyn af den svenske finanstilsynsmyndighed (sv. Finansinspektionen). Et kreditinstitut anses for at være lig med en bank med hensyn til overholdelse af bestemmelserne om hvidvaskning af penge. Formålet med loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge er at forhindre banker og andre finansielle institutioner i at blive brugt til hvidvaskning af penge, som for eksempel kommer fra kriminalitet eller er beregnet til finansiering af terrorisme.

22. Jeg har lavet nogle fejl, som jeg gerne vil rette. Hvordan gør jeg det?

Hvis du har udfyldt formularen forkert, vil der blive gjort opmærksom på det i den automatiske validering af din formular, og vi sender dig derefter en ny formular, som du skal besvare.

23. Jeg har ikke fået svar på mit spørgsmål - hvor kan jeg henvende mig?

Hvis du har flere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice:

Du kan finde flere oplysninger om, hvorfor du har fået disse spørgsmål på 13 andre sprog på Den Svenske Bankforenings websted, som findes her. Du finder også yderligere information om reglerne om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og kundeviden på dansk her.

24. I don't understand Danish. Do you have another language version?

You can find an English version of these questions and answers here. You can also read more about why we ask these questions and find out more about the regulations on anti-money laundering and terrorist financing on the Swedish Bankers' Association’s web page, found here. If you have other questions or concerns, you are most welcome to contact us at: